SMARTFORMS – ABAP PROGRAMINDAN ÇAĞIRMA

Örnek: Smartform’ u ABAP programından çağırma örneği. Aşağıdaki örnek “Z_SF_TEST” isimli smartformu çağırır. “gs_ssfcompop-tddest“ parametresi “LOCL” olarak ayarlandığı için bu yazıcı varsayılan olarak gelecektir. *gs_ssfctrlop-no_dialog = ‘X’. Satırındaki yorum kaldırılırsa, yazıcı seçim ekranı gelmeden otomatik olarak çıktı belirtilen yazıcıya gönderilir.

DATA: gv_fm_name   TYPE rs38l_fnam,
gs_ssfctrlop TYPE ssfctrlop,
gs_ssfcompop TYPE ssfcompop.
CALL FUNCTION ‘SSF_FUNCTION_MODULE_NAME’
EXPORTING
formname                   = ‘Z_SF_TEST’
IMPORTING
fm_name                    = gv_fm_name
EXCEPTIONS
no_form                    = 1
no_function_module         = 2
OTHERS                     = 3.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
*gs_ssfctrlop-no_dialog = ‘X’.
gs_ssfcompop-tddest    = ‘LOCL’.
CALL FUNCTION gv_fm_name
EXPORTING
control_parameters         = gs_ssfctrlop
output_options             = gs_ssfcompop
user_settings              = space
EXCEPTIONS
formatting_error           = 1
internal_error             = 2
send_error                 = 3
user_canceled              = 4
OTHERS                     = 5
.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.

Program çalıştırıldığında yazıcı seçim ekranı gelecektir. Yazıcı seçiminden sonra yazdırma veya ön izleme yapılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *