ARİTMETİK İŞLEMLER

ARİTMETİK İŞLEMLER

Aritmetik işlemler anahtar kelimeler kullanılarak yapılabileceği gibi “+”, “-“, “*”, “/”,DIV, MOD “**” kullanılarak da yapılabilir.

Operatör Anlamı
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
DIV Bölme işlemindeki sonucun tam sayı kısmı
MOD Bölüm kalanının pozitif kısmı
** Üs alma

DATA : a TYPE f VALUE ‘5’,
b TYPE f VALUE ‘3’,
c type P DECIMALS 2.
c = a + b. WRITE c.
c = a – b. WRITE / c.
c = a * b. WRITE / c.
c = a / b. WRITE / c.
c = a DIV b. WRITE / c.
c = a MOD b. WRITE / c.
c = a ** b. WRITE / c.

Aritmetik işlemlerde kullanılan ifadeler.

Operatör Anlamı Kullanımı İşlem
ADD Toplama ADD a TO b. a + b
SUBTRACT Çıkarma SUBTRACT b FROM a. a – b
MULTIPLY Çarpma MULTIPLY a BY b. a * b
DIVIDE Bölme DIVIDE a BY b. a / b

DATA: a TYPE p DECIMALS 2 VALUE ‘4.5’,
b TYPE p DECIMALS 2 VALUE ‘1.5’.
ADD a TO b. WRITE b.
SUBTRACT a FROM b. WRITE / b.
MULTIPLY a BY b. WRITE / a.
DIVIDE a BY b. WRITE / a.

SAYISAL FONKSİYONLAR

Sayısal değer alırlar. Fonksiyondan dönen değerin tipi fonksiyona gönderilen parametre veya fonksiyonun kendisi belirler.

1. Genel sayısal fonksiyonlar

2. Yerel ekstremum fonksiyonlar

3. Kayan nokta fonksiyonları

4. Yuvarlama fonksiyonları

1. Genel Sayısal Fonksiyonlar

Fonksiyon Tanım
ABS mutlak değer
SIGN parametrenin işareti
CEIL parametre değerine en yakın (küçük) tamsayı
FLOOR parametre değerine en yakın (büyük) tamsayı
TRUNC parametrenin tamsayı kısmı
FRAC parametrenin ondalık kısmı

Örnek: Genel sayısal fonksiyonların kullanımını gösteren örnek.

DATA : a TYPE p DECIMALS 2,
b TYPE p DECIMALS 2 VALUE ‘-2.34’.
a = ABS( b ).
WRITE:   ‘ABS:  ‘, a.
a = SIGN( b ).
WRITE: / ‘SIGN: ‘, a.
a = CEIL( b ).
WRITE: / ‘CEIL: ‘, a.
a = FLOOR( b ).
WRITE: / ‘FLOOR:’, a.
a = TRUNC( b ).
WRITE: / ‘TRUNC:’, a.
a = FRAC( b ).
WRITE: / ‘FRAC: ‘, a.

2. Yerel ekstremum fonksiyonlar

3. Kayan Nokta Veri Tipleri

Aşağıdaki şekilde kullanılırlar.

fonksiyon( deger )

Fonksiyon Tanım
ACOS arckosinüs
ASIN arcsinüs
ATAN arctanjant
COS kosinüs
SIN sinüs
TAN tanjant
COSH hiperbolik kosinüs
SINH hiperbolik sinüs
TANH hiperbolik tanjant
EXP üst
LOG doğal logaritma
LOG10 10 tabanlı logaritma
SQRT Karakök

DATA : gv_sonuc TYPE f,
x TYPE p DECIMALS 3.
x = ‘2.72’.
gv_sonuc = COS( x ).
WRITE: / ‘Cos:’, gv_sonuc.
gv_sonuc = SIN( x ).
WRITE: / ‘Sin:’, gv_sonuc.
gv_sonuc = TAN( x ).
WRITE: / ‘Tan:’, gv_sonuc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *